Projekty

Stowarzyszenie Naukowe Centrum Prawno - Informatyczne w latach 2013 - 2016 realizowało w konsorcjum z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetem Wrocławskim i Wydawnictwem C.H. Beck projekt pt. Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.