Publikacje

Jawność i jej ograniczenia.Tom II. Podstawy aksjologiczne

Redakcja Naukowa: prof. n. dr hab. Grażyna Szpor
Redakcja: prof. n. dr hab. Zbigniew Cieślak
Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2013

Niniejsza publikacja zawiera wyniki badań w zakresie podstaw aksjologicznych jawności i jej ograniczeń. Ich celem była identyfikacja oraz systematyzacja wartości chronionych przez prawodawcę w ramach regulacji prawnej odnoszącej się do wyznaczonego przedmiotu analizy.
Księgarnia: link

Jawność i jej ograniczenia. Tom III. Skuteczność regulacji

Redakcja Naukowa: prof. n. dr hab. Grażyna Szpor
Redakcja: prof. zw. dr hab. Zbigniew Kmieciak
Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2014

Opracowanie zawiera wyniki pierwszego etapu badań nad metodami zagwarantowania pożądanego poziomu skuteczności obowiązującej regulacji prawnej. Ich celem było wyznaczenie kierunków i pola analizy tego zagadnienia, wyeksponowanie kluczowych dla prowadzonych badań problemów, a przede wszystkim ukazanie tego, co dyskusyjne i wątpliwe.
Księgarnia: link

Jawność i jej ograniczenia. Tom IV. Znaczenie orzecznictwa

Redakcja naukowa: prof. n. dr hab. Grażyna Szpor
Redaktor: prof. n. dr hab. Małgorzata Jaśkowska
Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2014

Tom IV zawiera wyniki badań orzecznictwa sądów administracyjnych, a także Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do tajemnic publicznoprawnych. Ich celem było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy w świetle orzecznictwa można mówić o racjonalności ustawodawcy w tej sferze, czy występuje nadregulacja przepisów dotyczących ograniczeń jawności, ich wzajemne nachodzenie na siebie oraz występujące dysfunkcje.
Księgarnia: link

Jawność i jej ograniczenia. Tom V. Dostęp i wykorzystywanie

Redakcja naukowa: prof. n. dr hab. Grażyna Szpor
Redaktor: dr Agnieszka Piskorz-Ryń
Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2015

Tom V poświęcony jest dostępowi do publicznych zasobów informacyjnych oraz ich wykorzystaniu. Omówiono w nim takie kwestie jak: jawność działania administracji publicznej, ograniczenie dostępu do informacji publicznej, monitorowanie jawności przez organizacje pozarządowe, ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego zarówno w Polsce, jak i w wybranych krajach Unii Europejskiej, ograniczenie dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę inspekcji i kontroli prowadzonych przez władze publiczne oraz ze względu na ochronę bezpieczeństwa publicznego, nadużycia prawa do informacji publicznej.
Księgarnia: link

Jawność i jej ograniczenia. Tom VI. Struktura tajemnic

Redakcja naukowa: prof. n. dr hab. Grażyna Szpor
Redaktor: dr inż. Agnieszka Gryszczyńska
Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2015

Tom VI zawiera wyniki badań polskiej regulacji ograniczeń jawności na tle porównawczym, zwłaszcza prawa europejskiego i międzynarodowego. Analizie poddano podstawy prawne ograniczeń jawności, w tym również tajemnic ustawowo chronionych. Zweryfikowano zgodność polskich ograniczeń jawności z Konwencją z Tromso.
Księgarnia: link

Jawność i jej ograniczenia. Tom VII. Postępowanie administracyjne

Redakcja naukowa: prof. n. dr hab. Grażyna Szpor
Redaktor: prof. zw. dr hab. Czesław Martysz
Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2015

Księgarnia: link

Jawność i jej ograniczenia. Tom VIII. Postępowania sądowe

Redakcja naukowa: prof. n. dr hab. Grażyna Szpor
Redaktor: prof. zw. dr hab. Jacek Gołaczyński
Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2015

Księgarnia: link

Jawność i jej ograniczenia. Tom IX. Zadania i kompetencje

Redakcja naukowa: prof. n. dr hab. Grażyna Szpor
Redaktor: prof. n. dr hab. Bogumił Szmulik
Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2015

Tom IX poświęcony jest trzem podstawowym zagadnieniem związanym z tą problematyką. Po pierwsze, dostosowaniu organizacji do zadań w zakresie przekazu i ochrony informacji. Zarówno w ujęciu teoretycznym, jak też obecnej praktyki. Po drugie, ocenie adekwatności kompetencji organów bezpieczeństwa państwa w zakresie przetwarzania i ochrony danych do ich zadań. W tej części znaczące miejsce zajmują kwestie związane z nowymi technologiami. Po trzecie, zagadnieniu kontroli przetwarzania i ochrony danych przez podmioty publicznej. W każdej z tych części Autorzy formułują szereg wniosków de lege ferenda dotyczących podejmowanej problematyki.
Księgarnia: link

Jawnośc i jej ograniczenia. Tom X. Przeciwdziałanie przestępczości

Redakcja naukowa: prof. n. dr hab. Grażyna Szpor
Redaktor: prof. n. dr hab. Jarosław Majewski
Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2015

Niniejsza monografia stanowi pierwsze w krajowej literaturze prawniczej opracowanie odnoszące się do problematyki przetwarzania danych w obszarze monitorowania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom, zaprezentowanej głównie z perspektywy karnoprawnej. Praca składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza koncentruje się na wysoce aktualnych zagadnieniach przetwarzania danych przez organy ścigania i bezpieczeństwa publicznego w warunkach szybkiego rozwoju technologii informacyjnych. Druga stanowi próbę analizy i oceny funkcjonującego w płaszczyźnie krajowej modelu karnoprawnych ograniczeń jawności w obszarze monitorowania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom. Ostatnia część monografii dotyczy z kolei szerokiego spektrum problemów zawierających się w temacie prawnokarnej ochrony uprawnień służb państwowych odpowiedzialnych za monitorowanie i wykrywanie przestępstw oraz zapobieganie im do gromadzenia informacji.
Księgarnia: link

Internet. Cloud computing. Przetwarzanie w chmurach

Redakcja: prof. n. dr hab. Grażyna Szpor
Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2013

Książka zawiera refleksję nad aktualnymi problemami Internetu, która jest potrzebna inżynierom tworzącym infrastrukturę sieciową i e-usługi, prawnikom próbującym dostosować klasyczne rozwiązania cywilno-, karno- i administracyjno-prawne do nowej rzeczywistości, a także obywatelom-internautom, którzy uczestniczą w jej kształtowaniu na co dzień.
Księgarnia: link

Leksykon tajemnic

W 50 kolejnych numerach czasopisma naukowego Monitor Prawniczy ukazują się artykuły dotyczące poszczególnych tajemnic prawnie chronionych, w tym elementów regulacji związanych z cyfryzacją i komunikacją elektroniczną. Poszczególne egzemplarze dostępne są w księgarni Wydawnicstwa C.H. Beck.
Księgarnia: link

Modele dostępu do informacji o prawie

Redakcja: prof. n. dr hab. Grażyna Szpor
Wydawnictwo: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2014

Autorzy poddają analizie aktualne problemy związane z technologizacją i globalizacją oraz udzielaniem informacji o prawie przez władze publiczne. Zajmują się też zagadnieniami modernizacji publicznego systemu informacji o prawie w Polsce oraz systemu udostępniania informacji o prawie drogą elektroniczną w wybranych krajach (Niemcy, Szwajcaria, Francja, Włochy, Stany Zjednoczone).
Księgarnia: link

Internet. Publiczne bazy danych i big data

Redakcja: prof. n. dr hab. Grażyna Szpor
Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2014

Eksplorację internetowego „oceanu danych” intensyfikują nowe rodzaje sieci i strategii połowów: metody Big data. Warto wykorzystać je także w sferze publicznej. Skoro coraz częściej źródłem wiedzy stają się rozproszone zasoby informacyjne, to należy też ponownie rozważyć dylematy związane z zakresem centralizacji, dostępności on-line i finansowania kosztownych publicznych baz danych.
Księgarnia: link