Konferencje

22-10-2014, Kazimierz Dolny

Regulacja prawna przetwarzania danych w obszarze monitorowania, zapobiegania i wykrywania przestępstw po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie billingów i podsłuchów

Problem braku jasnych kryteriów ustawowych w płaszczyźnie rodzajów środków kontroli operacyjnej i ich stosowania rozpoczął obrady dwudniowej konferencji zorganizowanej 22 i 23 października 2014 r. w Kazimierzu Dolnym. Prelegenci pochlili się nad zagadnieniem kontroli operacyjnej, niedooreślonością regulacji prawnej co do katalogu przestępstw wchodzących w zakres jej stosowania oraz nad problemem naruszenia miru domowego poczas zarządzenia ontroli operacyjnej.

Szczegóły

20-10-2014, Warszawa

Perspektywy zmian regulacji jawności i jej ograniczeń

Sesja pierwsza, zarządzanie informacjami w postępowaniu administracyjnym, poświęcona została aspektom proceduralnym jawności i jej ograniczeń. Profesor Diana-Urania Galetta z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Mediolanie przedstawiła przygotowany w ramach międzynarodowej sieci uniwersyteciej ReNUAL projekt Wzorcowych Przepisów Postępowania Administracyjnego UE, a w szczególności jego księgę VI "Administracyjne zarządzanie informacjami".

Szczegóły

20-10-2014, Kazimierz Dolny

Jawność i ograniczenia jawności publicznych zasobów informacyjnych

Dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom m.in. ze względu na ochronę prywatności i innych tajemnic prawnie chronionych. Trzydniowa (20-22 października 2014 r.) konferencja zorganizowana w Kazimierzu Dolnym rozpoczęła się od zdiagnozowania potrzeb ograniczenia dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę interesu publicznego. W ramach tej sesji zaprezentowane zostały badania empiryczne dotyczące nadużywania prawa do informacji publicznej.

Szczegóły

07-10-2014, Warszawa

Ponowne wykorzystywanie zasobów dziedzictwa kulturowego - problemy i dylematy

Implementacja Dyrektywy 2013/37/UE przez Rzeczpospolitą Polską postawiła nowe problemy i wyzwania dla instytucji kultury. W związku z jej imprementacją do krajowego porządku prawnego podczas konferencji zostały omówione problemy muzeów polskich biorąc pod uwagę własność, posiadanie i wykorzystanie gromadzonych przez nie zasobów. Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego nierozerwalnie wiąże się z kwestią ochrony praw autorskich, nad którą również pochylili się prelegenci.

 

Szczegóły

04-08-2014, Hel

Rola BIP i innych stron www podmiotów publicznych w zwiększaniu dostępności informacji o prawie

Seminarium, którego obrady toczyły się w Helu od 4 do 9 sierpnia 2014 r., objęło swoim zakresem szeroki zakres wiedzy na temat roli BIP i innych stron www podmiotów publicznych w zwiększaniu dostępu do informacji o prawie.

Szczegóły

23-05-2014, Warszawa

Jawność i tajność a sprawność administrowania

Współczesną administrację, powinny - zgodnie z prawem europejskim i krajowym - cechować jawność i skuteczność. Są to współczesne płaszczyzny demokratycznej legitymacji administracji. W praktyce pozostają on często ze sobą w sprzeczności. Obserwujemy liczne przypadki nadużycia prawa dostępu do informacji publicznej, w skali wcześniej nie przewidywanej. Zmieniły sie też ostatnio uwarunkowania zewnętrzne wykonywania zadań publicznych. Próbą odpowiedzi na te nowe wyzwania jest m.in.

Szczegóły

05-12-2013, Warszawa

Publicznoprawne ograniczenia jawności. Zagadnienia wybrane

Konferencja, moderowana przez sędzię NSA Małgorzatę Niezgódkę-Medek, sędzię NSA prof. n. dr hab. Małgorzatę Jaśkowską oraz sędzię NSA prof. n. dr hab. Agnieszkę Skórę, miała na celu diagnozę aktualnych problemów stosowania prawa związanych z publicznoprawnymi ograniczeniami jawności oraz ocenę pozaprawnych uwarunkowań jawności i jej ograniczeń ze szczególnym uwzględnieniem kontroli dokonywanej przez sądy administracyjne i Trybunał Konstytucyjny.

Szczegóły

03-12-2013, Warszawa

Poprawa dostępu do informacji o prawie

Dostęp do informacji o prawie, dzięki postępującej cyfryzacji oraz rozwijającej się komunikacji elektornicznej, realizowany jest m.in. poprzez tworzenie publicznych i niepublicznych zasobów informacyjnych. O poprawie dostępu do informacji o prawie dyskutowali podczas konferencji przedstawiciele teorii i praktyki,  jednocześnie podejmując próbę zdiagnozowania aktualnych problemów w tym zakresie oraz ukazując możliwe strategie ich rozwiązania.

Szczegóły

06-11-2013, Warszawa

Ochrona publicznych baz danych

Publiczne bazy danych stanowiły temat konferencji, która odbyła się 6 listopada 2013 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prelegentami byli m.in. przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli, Generalnego Inspektora Danych Osobowych, Głównego Urzędu Statystycznego. Podczas konferencji omówiono prawną oraz techniczną ochronę baz danych, ale również pochylono się nad sferą finansowania publicznych baz danych (publicznych serwisów informacyjnych i systemu zdrowia, rejestrów sądowych, baz danych PZGiK, baz danych archiwalnych).

Szczegóły

07-10-2013, Lubliniec

Tajemnica pracodawcy w podmiotach publicznych a dostęp do informacji publicznej

Tzw. burza mózgów nt. problemów jawności i jej ograniczeń otworzyła trzydniową konferencję w Lublińcu. Obowiązki informacyjne pracowników samorządowych a tajemnica pracodawcy, próba dookreślenia pojęcia "tajemnica pracodawcy", rodzaje tajemnic przestrzeganych przez pracownika i tajemnic chronionych w urzędzie były głównymi tematami omówionymi podczas trwania konferencji.

Szczegóły

Strony