Konferencje

24-04-2015, Warszawa

Konferencja naukowo-szkoleniowa "Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego"

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji publicznej, stosunkowo niedawno wprowadzone do polskiego porządku prawnego, jest istotnym elementem jawności administrowania i wraz z samym prawem do informacji publicznej, stanowi podwaliny otwartego rządzenia, a co za tym idzie warunkuje rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Szczegóły

22-04-2015, Warszawa

Dialog pamięci. Jawność i jej ograniczenia w dialogu międzykulturowym

Celem konferencji było pogłębienie refleksji naukowej na temat jawności i ograniczeń w dialogu międzykulturowym i międzyreligijnym. Konferencja została podzielona dwie zasadnicze części. Sesja I koncentrowała się na dialogu pamięci i relacjach międzykulturowych i międzywyznaniowych, a także problemach i dylematach wynikających z potrzeby uwzględnienia kwestii jawności i ograniczeń w tym obszarze.

Szczegóły

28-11-2014, Warszawa

Nadużywanie prawa do informacji publicznej

Czym jest nadużycie prawa dostępu do informacji publicznej? Jaka była skala tego zjawiska w ciągu ostanich 12 miesięcy? Kto najczęściej składa wnioski o udostepnienie informacji publicznej? Czy bezpłatność i bezkosztowość oznacza to samo?

Szczegóły

23-10-2014, Kazimierz Dolny

Zadania i kompetencje organów publicznych w zakresie jawności i jej ograniczeń

Czy istnieje potrzeba powołania do życia organu do spraw dostępu do informacji publicznej? Jaką rolę pełnią organizacje pozarządowe w jawności życia publicznego? W jaki sposób nowe technologie wpływają na zadania i kompetencje organów bezpieczeństwa państwa? Te i inne tematy zostały omówione podczas trzydniowej konferencji zorganizowanej w Kazimierzu Dolnym.

Szczegóły

22-10-2014, Kazimierz Dolny

Regulacja prawna przetwarzania danych w obszarze monitorowania, zapobiegania i wykrywania przestępstw po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie billingów i podsłuchów

Problem braku jasnych kryteriów ustawowych w płaszczyźnie rodzajów środków kontroli operacyjnej i ich stosowania rozpoczął obrady dwudniowej konferencji zorganizowanej 22 i 23 października 2014 r. w Kazimierzu Dolnym. Prelegenci pochlili się nad zagadnieniem kontroli operacyjnej, niedooreślonością regulacji prawnej co do katalogu przestępstw wchodzących w zakres jej stosowania oraz nad problemem naruszenia miru domowego poczas zarządzenia ontroli operacyjnej.

Szczegóły

20-10-2014, Warszawa

Perspektywy zmian regulacji jawności i jej ograniczeń

Sesja pierwsza, zarządzanie informacjami w postępowaniu administracyjnym, poświęcona została aspektom proceduralnym jawności i jej ograniczeń. Profesor Diana-Urania Galetta z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Mediolanie przedstawiła przygotowany w ramach międzynarodowej sieci uniwersyteciej ReNUAL projekt Wzorcowych Przepisów Postępowania Administracyjnego UE, a w szczególności jego księgę VI "Administracyjne zarządzanie informacjami".

Szczegóły

20-10-2014, Kazimierz Dolny

Jawność i ograniczenia jawności publicznych zasobów informacyjnych

Dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom m.in. ze względu na ochronę prywatności i innych tajemnic prawnie chronionych. Trzydniowa (20-22 października 2014 r.) konferencja zorganizowana w Kazimierzu Dolnym rozpoczęła się od zdiagnozowania potrzeb ograniczenia dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę interesu publicznego. W ramach tej sesji zaprezentowane zostały badania empiryczne dotyczące nadużywania prawa do informacji publicznej.

Szczegóły

07-10-2014, Warszawa

Ponowne wykorzystywanie zasobów dziedzictwa kulturowego - problemy i dylematy

Implementacja Dyrektywy 2013/37/UE przez Rzeczpospolitą Polską postawiła nowe problemy i wyzwania dla instytucji kultury. W związku z jej imprementacją do krajowego porządku prawnego podczas konferencji zostały omówione problemy muzeów polskich biorąc pod uwagę własność, posiadanie i wykorzystanie gromadzonych przez nie zasobów. Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego nierozerwalnie wiąże się z kwestią ochrony praw autorskich, nad którą również pochylili się prelegenci.

 

Szczegóły

04-08-2014, Hel

Rola BIP i innych stron www podmiotów publicznych w zwiększaniu dostępności informacji o prawie

Seminarium, którego obrady toczyły się w Helu od 4 do 9 sierpnia 2014 r., objęło swoim zakresem szeroki zakres wiedzy na temat roli BIP i innych stron www podmiotów publicznych w zwiększaniu dostępu do informacji o prawie.

Szczegóły

23-05-2014, Warszawa

Jawność i tajność a sprawność administrowania

Współczesną administrację, powinny - zgodnie z prawem europejskim i krajowym - cechować jawność i skuteczność. Są to współczesne płaszczyzny demokratycznej legitymacji administracji. W praktyce pozostają on często ze sobą w sprzeczności. Obserwujemy liczne przypadki nadużycia prawa dostępu do informacji publicznej, w skali wcześniej nie przewidywanej. Zmieniły sie też ostatnio uwarunkowania zewnętrzne wykonywania zadań publicznych. Próbą odpowiedzi na te nowe wyzwania jest m.in.

Szczegóły

Strony